11.04.2015 – „Prolećni dani planinara“ na Gledićkim pl.

KLIKNITE NA LINK: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204222609349492&set=ms.c.eJxVksmRxUAIQzOaYgfln9jIp68~_2fWqEUjgFlYRMYYsFOLPf8QNdfMjzg~%3BaIcRZ1RX6ZvgmSkj0oTeVgOSUZLDqVLnYnfpC2gKTqlzUmVSdjsGUCZkuzOqEsMFmC1n6Gqjy0tfgqdrCtpCwPOyckiVZJc7uixXypXGRDzESVzJDIhNGcjfXqlPHFBdKOOGtvvkSuxNf3OqAe1VCF3CdeTkPSvYex6Qx6v3oFI~%3BTT9ZMqtKyzVzmSbc10~_TT2cw01aRVypySYdVqVX4695AiwUMAcxMdGkifkTSyY831WnI5o0N2kdNNEzrh8hL91Neyuz~%3Bdj1X8EQLnf2o~_PAyLlksoa~%3B6vdC~%3B2sbRWgiZZrSKJk1715ZOacyVnzpQqO14Ub~_gfGe~%3BLuw~-~-.bps.a.10204222605629399.1073741867.1355150133&type=1&theater