25.01.2015 – Svetosavski pohod na Gledićke pl.

KLIKNITE NA LINK: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203736373073889&set=ms.c.eJxVkjkSw1AMQm~_U0YK2~_18suIlJ4eYN8CVht7CcbH42uXsf~%3BxHU5cUoOc~%3BLElKYPKirjq4OIY3MmxQyXnnnSu5grq69gmULOSQM~_yMYpDfCXs26DUy32HCHu8y8uQMv1TAHPppTj~_v~_SDmfUsK9EPHuha3xHtO31qjpVMJ7xYQSzhOLl5wxOSU5z~%3B3ZPpQ01y91cRZkrxB2itRrsLwDTHOea8BUU3QhX8Ji2EW79MWCqek~%3BF~%3B8FlPR1LBXMEnLUVPUXjWZ~_bg~-~-.bps.a.10203736372473874.1073741852.1355150133&type=1&theater