– Pravilnik o organizaciji akcija PD „Žeželj“

На основу члана 39. став 1. тачка 10) Статута Планинарског друштва “Жежељ”(у даљем тексту: Друштво), Крагујевац, Управни одбор на седници одржаној 3. јануара 2018.  године доноси

ПРАВИЛНИК О ПРИПРЕМИ И ОРГАНИЗОВАЊУ АКЦИЈА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Организацију излета, рекреативног планинарства, планинарства, еколошких активности, похода, сусрета, табора, логоровања и сплаварење (у даљем тексту: планинарских акција) спроводи Начелништво Друштва.

Начелништво чине начелник Друштва и водичи друштва (чланови Начелништва).

Члан 2.

Начелник  координира и руководи радом Начелништва.

Члан 3.

Обавезе Начелништва су да:

Члан 4.

Начелништво  је дужно да до 1. новембра прикупи све предлоге за организацију планинарских акција за наредну годину.

Предлог треба да садржи:

Усвојене предлоге Начелништво уноси у план акција за наредну годину, који доноси Скупштина, а потом га објављује и штампа.

Планинарске акције које нису обухваћене годишњим планом акција, Начелништво разматра и доставља Управном одбору на одлучивање.

ОРГАНИЗАЦИЈА АКЦИЈЕ

Члан 5.

Право да предложи организацију планинарске акције има сваки члан ПД “Жежеља”.

Годишњим планом акција одређују се организатори  акција.

У случају потребе,организатора конкретне акције одређује Управни одбор.

Члан 6.

Организатор акције је дужан да начелнику достави детаљан програм акције.

Програм може бити достављен мејлом (у електронској форми) или у писаној форми.

Водича акције на терену одређује Начелништво, водећи рачуна о равномерном ангажовању водича.

Објављивање планинарске акције могуће је тек по одобрењу начелника и председника Друштва, који својим потписом потврђују да је акција прихваћена.

Након овере, обавештење се објављује на сајту друштва.

О програму акције чланство се упознаје на редовном састанку.

Члан 7.

Објављивање планинарске акције других планинарских друштава могуће је по одобрењу Начелника и Председника Друштва, по процедури из предходног члана.

Члан 8.

Детаљан програм акције треба да садржи:

ДУЖНОСТИ И ПРАВА ОРГАНИЗАТОРА АКЦИЈЕ

Члан 9.

Организатор акције је дужан да:

Организатор акције има право да своје остварене трошкове (превоз и смештај) пренесе на учеснике акције.

ПРАВА,  ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ВОДИЧА

Члан 10.

Водич има право и дужност да:

Водич  има право да своје остварене трошкове (превоз и смештај) пренесе на учеснике акције.

Члан 11.

Водич је одговоран:

ДУЖНОСТИ И ПРАВА УЧЕСНИКА АКЦИЈА

Члан 12.

Учесник акције је сваки планинар (са плаћеном чланарином и обављеним лекарским прегледом за текућу годину), који се својом вољом определио за учешће на акцији или кандидат за члана који је почетник.

Почетници имају право да крену два пута на акцију без плаћене чланарине, прихватајући кодекс планинарења, Статут Друштва и понуђене услове.

Члан 13.

Учесник планинарске акције је дужан да:

Члан 14.

Учесник излета одговоран је за своје поступке.

Сваки пунолетан учесник акције иде на своју сопствену одговорност, а за малолетна лица која учествују на излетима одговорност сноси лице које га је пријавило и које га води.

Деца млађа од 7 година могу да иду на акцију заједно са родитељима или старатељима.

Члан 15.

Учесник планинарске акције има право да:

ЦЕНА АКЦИЈЕ

Члан 16.

Цена акције обухвата:

Председник Друштва, благајник, организатор акције, водич и мала деца узраста до 7 година  не плаћају трошкове превоза и смештаја.

ТУМАЧЕЊЕ ПРАВИЛНИКА

Члан 17.

Тумачење овог правилника је у надлежности Управног одбора.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 18.

Овај правилник ступа на снагу 15. дана од дана усвајања на Управном одбору, а на првом састанку се планинари упознају са одредбама Правилника.

По ступању на снагу, текст овог правилника објављује се на интернет страници Друштва.

ПД ЖЕЖЕЉ КРАГУЈЕВАЦ

УПРАВНИ ОДБОР

                                                                              ПРЕДСЕДНИК