– Novi Statut PD „Žeželj

На основу члана 40. став 3. и члана 55. став 3.  тачка 1)  Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/2016 – у даљем тексту: Закон) и члана 34. став 1. тачка 1.  Статута Планинарског друштва „Жежељ“, важећег на дан доношења Закона, Скупштина Планинарског друштва „Жежељ“, на седници одржаној 18. јануара 2017. године, усвојила је 

 

С Т А Т У Т

ПЛАНИНАРСКОГ ДРУШТВА  „ЖЕЖЕЉ“

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.

Планинарско друштво „Жежељ“ (у даљем тексту: Друштво) је основна планинарска спортска добровољна и недобитна организација, основана на неодређено време ради обављања аматерских спортских активности у области планинарства.

Друштво у остваривању својих циљева и задатака има статус спортског удружења.

 

Члан 2.

Друштво  је правни следбеник Планинарско-смучарског друштва «Светозар Марковић», које је основано 1. марта 1992. године у Крагујевцу.

Овај датум се обележава као Дан друштва.

 

Члан 3.

Назив удружења је: Планинарско друштво „Жежељ“.

Скраћени назив удружења је: ПД „Жежељ“.

Седиште Друштва је у Крагујевцу, улица Рудничка 7/A.

Члан 4.

Друштво је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом и овим статутом.

Друштво представља и заступа председник Друштва, а у његовом одсуству потпредседник, секретар или лице које овласти Управни одбор Друштва.

 

Члан 5.

Друштво има печат, штамбиљ, знак и заставу.

Печат Друштва је округлог облика, у коме су ћирилицом исписане речи и то: у спољном обиму – Планинарско друштво „Жежељ“. Реч „Жежељ“ исписана је нешто већим словима. Реч “Крагујевац“ исписана је у унутрашњем обиму испод стилизоване слике два планинска врха која су делимично покривена снегом. Изнад врхова је облак иза кога се делом појављује сунце.

Друштво има и мали печат који је округлог облика, на којем је ћирилицом исписан скраћени назив Друштва и служи за оверавање маркица на чланским легитимацијама.

Друштво поред основног печата, из техничких разлога, може имати више печата, који су означени редним бројевима, а њихов облик и употреба регулише се одлуком Управног одбора Друштва.

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика на коме су, ћирилицом, исписани назив и седиште Друштва са простором за број и датум.

Заштићени знак Друштва и застава Друштва имају исте детаље. У спољном кругу жуте боје тамним великим словима исписано је ПД „Жежељ“ – Крагујевац.                                                    

У унутрашњости круга, на плавој позадини налази се стилизована слика два планинска врха која су делимично покривена снегом. Изнад врхова је облак иза кога се делом појављује сунце.

Употреба и ношење заставе могу бити уређени посебним правилником који доноси Управни одбор Друштва.

 

Члан 6.

Друштво је члан Планинарског Савеза Србије.

Друштво може бити члан и највише још једног територијалног савеза, у складу са статутом Планинарског савеза Србије, и једног или више интересних савеза, који делују у складу са Законом и статутом Планинарског савеза Србије.

 

Члан 7.

Друштво у остваривању својих циљева и задатака самостално уређује своју унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме развоја и остварује друге циљеве и задатке утврђене плановима Друштва и плановима надлежних гранских савеза.

Организација и рад Друштва уређује се овим статутом и другим општим актима.

За све што није регулисано овим статутом и општим актима органа Друштва, непосредно се примењују Закон, подзаконски прописи из области спорта и статути надлежних гранских савеза.

 

Члан 8.

Друштво се уписује у матичну евиденцију и регистар правних лица у складу са Законом.

Друштво може образовати један или више огранака који се уписују у регистар удружења без својства правног лица.

Одлуком о образовању огранка утврђује се место обављања активности и именује заступник, а послове са трећим лицима огранак обавља у име и за рачун Друштва.

Друштво води матичну евиденцију чланова у складу са Законом, прописима гранских савеза и општим актима Друштва.

 

Члан 9.

Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација чланова Друштва, с обзиром на неко лично својство, пол, статус, опредељење или уверење.

У Друштву није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина.

Одредбе општих аката Друштва којима се утврђује или ствара дискриминација лица, не примењују се и ништавне су.

Чланови Друштва који нису обавезно осигурани у смислу закона којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање могу се укључити у обавезно осигурање под условима, у обиму и на начин предвиђен тим законом.

 

II  ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ДРУШТВА

 

Члан 10.

Циљ Друштва је развијање спортских активности ради унапређења здравља, сопстевних резултата и побољшања физичке спремности чланова Друштва.

Друштво остварује своју друштвену улогу и циљеве кроз:

 

Члан 11.

Друштво планира и извршава задатке који су од значаја за развој планинарског спорта и активности које су од користи за чланове:

 

Члан 12.

Стручни рад у Друштву могу обављати искључиво спортски стручњаци и стручњаци у спорту који имају одговарајуће спортско знање прописано Законом, у складу са Законом, правилима надлежних гранских савеза и општим актима Друштва.

Стручно-васпитни рад са децом могу обављати само спортски стручњаци који имају одговарајуће више или високо образовање у области физичког васпитања и спорта или су посебно стручно оспособљени за стручни рад са децом, у складу са чл. 26. Закона.

Под децом се сматрају лица која имају мање од 16 година живота.

Органи управљања, на предлог Начелништва за акције, могу дозволити организацију и реализацију активности и другим образованим и искусним лицима.

 

Члан 13.

Ради остваривања циљева и задатака, Друштво за потребе својих чланова може планирати и организовати рекреативне и спортске активности.

Ове активности регулишу се правилником, а на основу Закона и у складу са правилима гранског савеза. 

 

Члан 14.

Скупштина Друштва, ради постизања циљева, може основати предузеће, установу, агенцију или други законом прописани облик организовања привредног субјекта, самостално или са другим правним или физичким лицима.

 

III  ЧЛАНОВИ ДРУШТВА И ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ

Члан 15.

Чланство у Друштву је добровољно и остварује се учлањењем.

Физичко лице може постати члан Друштва независно од пола и година старости, у складу са Законом и овим Статутом, ако попуни и потпише приступницу за учлањење, заврши основну планинарску обуку и плати чланарину за текућу годину.

Чланови друштва могу бити држављани Србије, а страни држављани у складу са условима које пропише Планинарски савез Србије и прописима о боравку и раду странаца.

Чланство у Друштву се не може преносити или наследити.

Потписивањем приступнице, сваки члан изјављује да прихвата Статут Друштва и да је упознат са својим правима, обавезама и дужностима.

Члан Друштва може постати само лице које није члан неке друге основне планинарске организације.

О пријему новог члана одлучује Управни одбор Друштва.

Податке о примљеном члану у Књигу чланова, у складу са Законом, уноси секретар Друштва и испуњава евиденциони лист, који у електронском облику доставља Планинарском савезу Србије.

За приступање чланству малолетног лица, које није навршило 14 година, осим приступнице из става 2. овог члана, потребна је писмена сагласност родитеља или старатеља.

Чланство у Друштву је основ за изборне функције, учешће на активностима, вођење акција и за школовање и усавршавање.

 

Члан 16.

Чланови Друштва могу бити: редовни, почасни и заслужни.

Статус редовног члана Друштва регулисан је чланом 15. Статута.

Почасни члан Друштва може бити појединац, који је дао значајан допринос развоју Друштва, а није био редован члан Друштва.

Заслужни члан је појединац, вишегодишњи редован члан Друштва, који је својим радом и резултатима допринео успешном раду и развоју Друштва.

Предлог за почасне и заслужне чланове утврђује Управни одбор, а одлуку доноси Скуштина.

Почасни чланови имају право да учествују у раду Друштва, без права да бирају и буду бирани у органе управљања.

Заслужни чланови имају право да бирају и буду бирани у органе управљања.

Почасни чланови не плаћају чланарину.

Почасним и заслужним члановима се издаје чланска легитимација са уписом статуса и редним бројем. 

 

Члан 17.

Друштво води евиденцију својих чланова (Књига чланова) и друге битне евиденције у складу са Законом и актима надлежних гранских савеза.

Друштво је дужно да се упише у матичну евиденцију, у складу са Законом.

Одлуке органа Друштва обавезно се уносе у Књиге одлука које воде ти органи.

 

Члан 18.

Права чланова Друштва су да:

 

Обавезе чланова Друштва су да:

 

Члан 19.

Својство члана Друштва престаје:

        или клуб,

чланарине, чланство у Друштву се активира),

Искључени члан не може постати члан друге основне планинарске организације нити основати нову до истека изречене казне.

Престанком својства члана, члану Друштва престаје и мандат у органима и радним телима Друштва.

 

Члан 20.

Писмени захтев члана Друштва за иступање решава Управни одбор.

За иступање малолетног члана (до 14 година) није потребна сагласност законског заступника.

 

 

 

Члан 21.

За кршење одредби Статута, Закона, статута Планинарског савеза Србије, других аката Друштва или гранских савеза, члану Друштва се могу изрећи следеће дисциплинске мере:

 Одлуку о дисциплинској мери члану Друштва, на предлог органа Друштва или гранског  савеза, доноси Веће части Друштва.

 Жалбу на одлуку о дисциплинским мерама, члан подноси Скупштини Друштва.

 

Члан 22.

Члан Друштва може бити искључен из Друштва због:

 

Члан 23.

Чланови чије је чланство у Друштву престало, немају право на повраћај уплаћене чланарине.

 

                                                                      Члан 24.

Престанак својства члана Друштва не ослобађа бившег члана Друштва одговорности за негативне последице рада у Друштву у периоду док је био члан  Друштва.

 

Члан 25.

Водич, организатор акције или друго лице у Друштву које спортисту изложи спортским активностима које могу да угрозе или погоршају његово здравствено стање, чини тежу повреду својих обавеза за коју му се може изрећи нека од мера предвиђених чл. 21. Статута, укључујући и меру искључења из Друштва.

 

IV  АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА

Члан 26.

Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском етиком.

Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван такмичења.

Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању допинга у спорту Републике Србије.

На контролу, спречавање и санкционисање допинга примењују се правила  Планинарског савеза Србије, Закон о спречавању допинга у спорту, Закон и правила Антидопинг агенције Републике Србије.

 

V  ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 27.

Друштвом управљају његови чланови непосредно или преко својих представника у органима и другим облицима организовања у Друштву.

Органи Друштва су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, Начелништво Веће части, председник и секретар.

Члан 28.

Органи Друштва бирају се на време од 4 (четири) године.

У случају када је истекао мандат органа Друштва, а нису изабрани нови органи, раније изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних органа.

  1. СКУПШТИНА

Члан 29.

Скупштина је највиши орган управљања у Друштву.

Скупштину сачињавају сви пунолетни редовни и заслужни чланови Друштва.

 

Члан 30.

Скупштина ради на седницама, сазива се по потреби, а најмање једном годишње.

Седнице Скупштине могу бити редовне и ванредне.

Редовна седница Скупштине се одржава крајем текуће или почетком наредне године.

Редовну и ванредну седницу Скупштине сазива председник Друштва или друго овлашћено лице, а према одлуци Управног одбора.

О одржавању седнице Скупштине чланство се обавештава на редовним састанцима Друштва, са местом и временом одржавања и предлогом дневног реда, а јавно обавештење објављује се на интернет страници Друштва.

Скупштина на којој се бира најмање половина чланова органа Друштва је изборна.

Ванредна седница Скупштине се обавезно сазива у року од 30 дана на образложени предлог, у којем се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Предлог из претходног става могу дати: Управни и/или Надзорни одбор, или најмање 1/4 (једна четвртина) чланова Скупштине.

У случају да председник Друштва не сазове ванредну седницу Скупштине у року из става 7. овог члана, сазива је Надзорни  одбор у року од наредних 15 дана.

Ванредна седница Скупштине расправља и одлучује само о питањима због којих је сазвана.

У случају да се ванредна седница Скупштине не одржи због недостатка кворума или се не усвоје предлози предлагача, нова ванредна седница Скупштине са истим дневним редом не може се сазвати у наредних шест месеци.  

Члан 31.

Радом Скупштине руководи председник Друштва до избора радног председништва.

О току рада седнице Скупштине води се записник, а може се снимати и аудио-визуелним средствима.

Записник садржи: број присутних чланова, резултате гласања и избора, предлоге са именима предлагача и донете одлуке.

Записник о раду Скупштине потписују записничар, оверивачи записника и председавајући.

Одлуке Скупштине потписује председавајући Скупштине.

Сваки члан Скупштине, на основу образложеног предлога, има право увида у записник.

                                                                       Члан 32.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање 1/2 (једна половина) чланова Скупштине који су уписани у Књигу чланова Друштва.

Уколико у заказано време нема кворума из става 1. овог члана, Скупштина почиње са радом после 15 минута и пуноправно одлучује ако је присутно више од 1/4 (једне четвртине) чланова Скупштине.

Уколико за одржавање редовне седнице Скупштине није испуњен услов из става 1. или 2. овог члана, председник Друштва сазива нову седницу Скупштине у року од 15 дана, која ће бити одржана у року од 15 дана од дана заказивања.

Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова Скупштине, јавним или тајним гласањем.

За одлуку о усвајању и изменама и допунама Статута и статусним променама Друштва, мора се изјаснити већина укупног броја чланова Скупштине.

За одлуку о престанку рада Друштва, писмено се мора изјаснити најмање 2/3 укупног броја чланова Скупштине.

Рад Скупштине ближе се уређује Пословником, кога на седници доноси Скупштина.

 

Члан 33.

Скупштина тајним гласањем бира Управни и Надзорни одбор, Веће части, председника, потпредседника, секретара и начелника Начелништва.

Кандидате за потпредседника, секретара и начелника Начелништва предлажу кандидати за председника Друштва, тако да Скупштина избором председника истовремено бира и кандидате које је он предложио за наведене функције.

Уколико при избору органа у првом кругу гласања није изабран председник или потребан број чланова Управног и Надзорног одбора или Већа части, приступа се другом кругу гласања за све кандидате који нису имали довољан број гласова.

Уколико ни у другом кругу није изабран ниједан кандидат за председника или потребан број чланова Управног и Надзорног одбора и Већа части, понавља се поступак предлагања и гласање, све док се не изабере председник Друштва и потребан број чланова наведених органа.

 

Члан 34.

Скупштина Друштва:

За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије.

Одлуком о образовању комисије утврђује се њен састав и делокруг рада.

 

  1. УПРАВНИ ОДБОР

Члан 35.

Управни одбор је извршни орган управљања Друштвом.

Управни одбор броји 9 (девет) чланова.

Управни одбор Друштва чине: председник (уједно и председник Друштва), потпредседник (уједно и потпредседник Друштва), секретар (уједно и секретар Друштва), начелник Начелништва и 5 (пет) чланова.   

Члан Управног одбора не може бити истовремено и члан Надзорног одбора или Већа части.

Најмање 1/3 (једна трећина) чланова Управног одбора морају бити жене.

                                                                    Члан 36.

Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четири) године.

Мандат члана Управног одбора престаје пре истека времена:

Члану Управног одбора који неоправдано изостане са три узастопне седнице, или са пет седница у току исте календарске године престаје мандат, а Управни одбор се обраћа кандидату за члана Управног одбора који није изабран на последњој изборној скупштини са највећим бројем гласова и уколико то лице писаним или електронским путем потврди сагласност, увршћује га у састав Управног одбора до истека мандата Управног одбора.

Члан 37.

Управни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби.

Седнице Управног одбора сазива председник или потпредседник, у одсуству председника или по овлашћењу председника.

Седница Управног одбора се обавезно сазива и на захтев Надзорног одбора или најмање 3 (три) члана Управног одбора.

Члан 38.

Управни одбор пуноправно одлучује када је на седници присутно више од половине чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Управни одбор доноси општа акта из своје надлежности већином гласова од укупног броја чланова.

У случају потребе за хитним доношењем појединачне одлуке, Управни одбор може одржати електронско гласање, а одлука се сматра донетом уколико за њу гласа више од половине чланова Управног одбора, о чему писани  записник саставља секретар Друштва.

Члан 39.

Управни одбор:

За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбор може образовати комисије и друга радна тела. 

Одлуком о образовању комисије, односно радног тела, утврђује се њен састав, делокруг рада и подношење извештаја.

 

  1. НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 40.

Надзорни одбор је орган Друштва који врши контролу финансијског пословања, спровођења Статута и усаглашеност општих аката из надлежности Управног одбора са Статутом.

 

 

Члан 41.

Надзорни одбор чине 3 (три) члана: председник, потпредседник и члан, као и заменик члана.

Члан Надзорног одбора не може истовремено бити и члан Управног одбора или Већа части.

Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 (четири) године.

Мандат члана Надзорног одбора престаје пре истека времена:

Рад Надзорног одбора ближе се уређује пословником који доноси Надзорни одбор.

Конститутивној седници председава најстарији члан Надзорног одбора.

Надзорни одбор бира из свог састава председника и потпредседника Надзорног одбора. Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова.

На сваком састанку Надзорног одбора морају бити присутна 3 (три) члана.

 

Члан 42.

Надзорни одбор:

Члан 43.

Сви органи Друштва обавезни су да Надзорном одбору омогуће несметан увид у њихов рад.

Надзорни одбор информише Управни одбор о питањима из свог делокруга најмање једном годишње.

Надзорни одбор подноси Скупштини Друштва писани извештај о питањима из свог делокруга најмање једанпут годишње, а обавезно приликом усвајања извештаја о раду Друштва.

 

  1. ВЕЋЕ ЧАСТИ

 

Члан 44.

Веће части је првостепени орган Друштва за разматрање дисциплинских грешака чланова Друштва.

 

Члан 45.

Веће части чине 3 (три) члана: председник, потпредседник и члан, као и заменик члана.

Чланови Већа части бирају из свог састава председника Већа части.

Мандат чланова Суда части траје 4 (четири) године.

Мандат члана Суда части престаје пре истека времена:

Конститутивној седници председава најстарији члан Већа части.

Члан Већа части не може истовремено бити и члан Управног или Надзорног одбора.

Веће части одлуке доноси већином гласова.

На сваком састанку Већа части морају бити присутна 3 (три) члана.

 

Члан 46.

На основу писмене пријаве Надзорног или Управног одбора, Начелништва, организатора акције, водича или члана Друштва, Веће части може одлучити да:

Веће части у првостепеном поступку може изрећи дисциплинске мере из члана 21. Статута.

Члан 47.

На изречену дисциплинску меру Већа части, члан Друштва има право жалбе Скупштини Друштва.

Жалба на одлуку Већа части доставља се Скупштини преко Већа части, у року од 15 дана од дана пријема писменог отправка одлуке.

До одлуке Скупштине Друштва, као другостепеног органа, одлука Већа части је пуноважна.

 

  1. ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА

Члан 48.

Председника Друштва бира Скупштина Друштва.

Управни одбор или други иницијатори предлажу једног или више кандидата за Председника Друштва.

Мандат председника Друштва траје 4 (четири) године и може поново бити биран на функцију.

Председник Друштва за свој рад одговара Скупштини и Управном одбору Друштва.

 

                                                                      Члан 49.

  Председник Друштва:

 

 

 

Члан 50.

Председник Друштва може одређена овлашћења из свог делокруга пренети на потпредседника  и чланове Управног одбора Друштва.

У циљу разматрања, праћења и ефикасног обављања одређених стручних послова, председник Друштва, по одлуци Управног одбора, именује стручне сараднике за поједине области.

 

Члан 51.

Због теже повреде етике и кршења Сатута и других општих аката Друштва, одлуком Управног одбора Друштва, председник може бити суспендован, а сва његова овлашћења, до избора новог председник, преузима потпредседник Друштва.

Председник Друштва може у сваком тренутку поднети писану оставку.

Оставку председника усваја Скупштина на првој наредној седници, без отварања расправе.

Оставком председника, сва његова овлашћења од дана констатовање оставке од стране Управног одбора до избора новог председника, преузима потпредседник Друштва.

 

  1. ПОТПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА

 

Члан 52.

Потпредседника Друштва, на предлог кандидата за председника, бира Скупштина Друштва.

Мандат потпредседника Друштва траје 4 (четири) године и може поново бити биран на функцију.

Потпредседник Друштва замењује председника Друштва у свим правима и обавезама за време његовог одсуства и у другим случајевима предвиђеним Законом и Статутом.

 

  1. СЕКРЕТАР

 

Члан 53.

Секретара Друштва, на предлог кандидата за председника, бира Скупштина Друштва.

Мандат секретара Друштва траје 4 (четири) године и може поново бити биран на функцију.

Секретар за свој рад одговара Скупштини, Управном одбору и председнику Друштва.

 

Члан 54.

Секретар Друштва:

 

  1. НАЧЕЛНИШТВО ДРУШТВА

 

Члан 55.

Начелништво Друштва чине сви лиценцирани водичи Друштва.

Из састава Начелништва, на предлог кандидата за председника, Скупштина бира начелника Начелништва.

Мандат начелника Начелништва траје 4 (четири) године и може поново бити биран на функцију.

Начелник Начелништва за свој рад одговара Скупштини, Управном одбору и председнику Друштва.

Члан 56.

Начелништво:

 

VI  ОСТВАРИВАЊЕ АКТИВНОСТИ ДРУШТВА

 

Члан 57.

Осим кроз рад и активности органа Друштва, чланови Друштва остварује своје активности кроз рад секција и то:

Председнике секција и по два стална члана бира и разрешава Управни одбор Друштва.

Остали чланови Друштва ангажују се у раду секција према својим интересовањима.

Правила и програме рада секција, на предлог њихових председника, усваја Управни одбор Друштва.

Правила рада и програми активности секција морају бити усклађени са општим актима Друштва и годишњим програмом рада Друштва, као и са правилима и програмима рада националних гранских савеза.

 

Планинарска обука и усавршавање

Члан 58.

Стицање вештина за бављење планинарским дисциплинама спада у једно од основних права и дужности чланова Друштва.

Систем обуке и усавршавања чланова  Друштва заснива се на стратегији обучавања и усавршавања и програмима и садржајима планинарске обуке које доносе органи Планинарског савеза Србије.

 

Члан 59.

Програм и план реализације планинарских обука у Друштву, на предлог Начелништва, доноси Управни одбор Друштва.

У складу са правилима  Планинарског савеза Србије у Друштву могу бити организована 4 (четири) вида обуке и то:

Основна планинарска обука, која је обавезна за све уписане чланове Друштва и која обухвата основна знања и информације о: природи и планинама, планинарству, планинарској организацији и Друштву.

Завршена основна планинарска обука је услов за учешће у планинарским активностима и даље напредно стручно усавршавање чланова Друштва;

Почетна планинарска обука, за стицање звања приправника у планинарским дисциплинама;

Напредна планинарска обука, за стицање стручних звања у планианрским активностима и дисциплинама: водич, маркирант, алпиниста, спасилац, спортски пењач, спелеолог и сл;

Обука за обављање одређених стручних послова у планинарству, на основу које се кроз акредитоване високошколске програме стичу стручна звања предвиђена Законом: инструктор у планинарству, оперативни тренер у планинарству, судија у такмичарским планинарским дисциплинама и сл.

 

 

 

 

VII  ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА УПРАВЕ ДРУШТВА

Члан 60.

Чланови органа Друштва одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Друштву, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом.

За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови који су били против доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања.

 

Члан 61.

На захтев Управног одбора, Надзорног одбора или најмање 10 (десет) чланова Друштва Скупштина може покренути поступак пред надлежним судом против чланова Управног одбора, који су донели одлуку којом се наноси штета Друштву.

Ако Скупштина Друштва не покрене поступак накнаде штете, подносиоци захтева могу покренути поступак из става 1. овог члана пред надлежним судом на терет Друштва.

Тужба за надокнаду штете проузроковане Друштву може се подићи најкасније у року од три године од дана доношења штетне одлуке.

 

Члан 62.

Члан органа Друштва, односно заступник, нема право гласа на седници органа Друштва кад се одлучује о:

 

Члан 63.

Чланови Надзорног одбора могу бити одговорни за штету проузроковану одлуком  Управног одбора, ако су за ту одлуку знали или морали знати, а о томе нису упозорили Управни одбор, нити су обавестили Скупштину Друштва.

Члан 60.

Одлуке као појединачна акта органа Друштва, односно заступника ништавне су ако су донете супротно Закону, спортским правилима или општем акту Друштва.

Ништавност одлуке из става 1. овог члана, у првостепеном поступку утврђује Надзорни одбор, а у другостепеном поступку надлежни основни суд, по тужби заинтересованог лица или јавног тужиоца.

Тужба за утврђивање ништавности аката из става 1. овог члана не може се поднети по истеку рока од три године од дана доношења одлуке. 

 

Члан 65.

Примопредаја дужности између старих и нових органа Друштва врши се у року од 15 (петнаест) дана од дана избора нових органа, по писменом записнику кога оверава председник Надзорног одбора Друштва.

Управни одбор на првој радној седници после избора разматра и верификује успешност примопредаје.

 

VIII  ИНФОРМИСАЊЕ, МАРКЕТИНШКА ДЕЛАТНОСТ И САРАДЊА

Члан 66.

Друштво кроз своје активности остварује информисање чланства и јавности.

Друштво остварује заједничке интересе својих чланова у односима са другим организацијама, савезима, друштвима и клубовима и у том циљу сарађује са њима.

У остваривању сарадње, Друштво организује посете својих представника и делегација организацијама из става 2. овог члана, и прима у посете представнике других организација, савеза, друштава и клубова.

У остваривању својих циљева, Друштво сарађује с организацијама за обављање спортских, еколошких, хуманитарних, образовних, туристичких и др.  делатности, државним органима и организацијама, органима и организацијама локалне самоуправе, невладиним и др. волонтерским организацијама и другим организацијама и појединцима са којима има заједничке интересе и циљеве.

 

IX  СРЕДСТВА ЗА РАД И ИМОВИНА ДРУШТВА

Члан 67.

Средства за рад Друштва обезбеђују се од доприноса и чланарине његових чланова, прихода од спортских, маркетиншких, пројектних и сличних активности, прихода од планинарског дома, прилога донатора и спонзора, дотација из буџета или других извора.

Члан 68.

Друштво користи објекте и средства којима располаже, односно, која су му дата на коришћење, у складу са законским прописима.

Друштво може објекте и средства којима располаже, односно користи дати на коришћење члановима Друштва и другим физичким и правним лицима, под условима утврђеним одлуком Управног одбора Друштва.

 

Члан 69.

Имовину Друштва чине непокретне и покретне ствари, архивски материјали, финансијска средства, материјална добра и права.

Имовином Друштва управља Управни одбор Друштва.

О набавци односно отуђивању непокретне имовине одлучује Скупштина

Члан 70.

Друштво одржава и користи затворене планинарске објекте и отворене планинарске терене и то:

Управни одбор Друштва дужан је да Планинарском савезу Србије достави расположиву имовинско-правну, урбанистичку или техничку документацију о планинарским објектима којима располаже.

 

X  ЈАВНОСТ РАДА ДРУШТВА

Члан 71.

Рад Друштва је јаван.

Јавност рада Друштва обезбеђује се јавношћу седница органа и тела и других скупова у Друштву, благовременим објављивањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног информисања и другим средствима обавештавања.

Друштво има сопствену интернет страницу, а може имати и друго гласило, чије садржаје и називе утврђује Управни одбор Друштва. 

Члан 72.

Органи и тела Друштва могу искључити или ограничити јавност на седницама или скупу, када се разматрају документа или подаци поверљиве природе.

 

 

Члан 73.

Друштво редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и предлозима усвојеним на седницама органа и тела и других скупова у Друштву и актуелним дешавањима у Друштву на отвореним састанцима Друштва, путем интернет странице, друштвених мрежа, паноа и средстава јавног информисања или издавањем посебних информација и билтена.

 

Члан 74.

Представник Друштва који даје податке и информације у вези са радом Друштва одговоран је за њихову тачност.

Ставове Друштва, односно његових органа и тела могу да износе и заступају само изабрани и овлашћени функционери Друштва или лица која они овласте.

Члан 75.

Сваки члан Друштва има право да добије примерак Статута на упознавање, а важећи Статут трајно је доступан на интернет страници Друштва.

 

XI  ОПШТИ АКТИ ДРУШТВА

Члан 76.

Општи акти Друштва су Статут, правилници и одлуке, којима се на општи начин и за дужи период уређују одређена питања.

Сваки члан и сваки орган Друштва може дати иницијативу за доношење, односно измену и допуну одређеног општег акта Друштва, осим Статута.

 

Члан 77.

Иницијативу за доношење Статута Друштва, односно за његове измене и допуне може дати Управни одбор, Надзорни одбор, председник Друштва или најмање 1/5 (једна петина) чланова Скупштине.

Иницијативу за доношење Статута, односно његове измене и допуне разматра Управни одбор у року од 30 (тридесет) дана од дана подношења иницијативе.

Уколико прихвати иницијативу, Управни одбор утврђује нацрт Статута и ставља га на јавну расправу.

Након окончања јавне расправе, Управни одбор Друштва утврђује предлог Статута и доставља га Скупштини на усвајање.

Јавна расправа се води само о Статуту Друштва и траје 15 дана.

О неприхватању иницијативе за доношење измена и допуна Статута, Управни одбор обавештава подносиоца иницијативе и упућује га на жалбени поступак.

Уколико је подносилац иницијативе незадовољан одлуком остварује своја права у складу са овим Статутом и Законом.

Члан 78.

Општи акти Друштва ступају на снагу на дан усвајања, ако није одређен други рок.

Одлуком о доношењу општег акта Друштва одређује се и начин његовог објављивања, ступања на снагу и почетку примене.

 

Члан 79.

Општи акти Друштва морају бити у сагласности са Законом, овим статутом и статутима и правилницима надлежних гранских савеза.

У случају несагласности општег акта Друштва и овог статута примениће се одредбе Статута.

 

Члан 80.

Посебни и појединачни акти које доносе органи Друштва морају бити у складу с општим актима Друштва.

 

XII  ЕВИДЕНЦИЈА И ПЛАНОВИ

Члан 81.

Друштво води матичну евиденцију својих чланова, евиденцију ванредних догађаја, евиденцију остварених резултата, евиденцију изречених дисциплинских мера и евиденцију других аката у складу са Законом и статутима и правилима гранских савеза.

Члан 82.

У Друштву се израђују једногодишњи планови рада.

Садржај годишњег плана и начин израде одређује Управни одбор Друштва.

 

XIII  РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 83.

Спорове између Друштва и чланова Друштва решавају надлежни органи Друштва и надлежни органи гранских савеза.

Органи и чланови Друштва дужни су да изврше одлуку надлежног органа Друштва и гранског савеза.

 XIV  СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРЕСТАНАК РАДА ДРУШТВА

Члан 84.

Статусне промене у Друштву су: припајање, спајање, подела и одвајање.

Друштво престаје са радом у складу са Законом.

Одлуку о статусним променама и престанку рада Друштва, у складу са чл. 32. Статута, доноси Скупштина Друштва.

О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни орган за регистрацију ради брисања из регистра.

Члан 85.

У случају престанка рада Друштва, сва имовина и средства Друштва, после подмирења законских и других обавеза, постају имовина најмасовнијег активног планинарског друштва на подручју Града Крагујевца.

Уколико планинарско друштво из става 1. овог члана не прихвати преосталу имовину и средства Друштва по престанку његовог рада, имовина и средства Друштва преносе се Планинарском савезу Србије.

XV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 86.

Општа акта Друштва усагласиће се са одредбама овог Статута у року од 6 (шест месеци) од дана његовог ступања на снагу.

До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети на основу претходног Статута, осим ако су у супротности са Законом или овим Статутом.

Тумачење Статута у надлежности је Скупштине Друштва.

Између две седнице Скупштине тумачење Статута је у надлежности Надзорног одбора.

Одредбе овог Статута које се односе на избор органа Друштва примењиваће се истеком мандата  изабраних органа Дрштва у складу са Статутом ПД „Жежељ“ Крагујевац од 03. априла 2012. године. 

Члан 87.

Овај статут ступа на снагу даном објављивања на званичној интернет страници Друштва.

Ступањем на снагу овог статута престаје да важи Статут Друштва од 03. априла 2012. године.

                                                                                              ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

                                                                               М.П.           ______________________________