– Stari Statut PD „Žeželj“

 Na osnovu člana 53. stav 3. i člana 188. stav 1.  Zakona o sportu (Službeni glasnik RS br. 24/2011 – u daljem tekstu Zakon) i člana 27. Statuta Planinarskog društva „Žeželj“, važećeg na dan donošenja Zakona, Skupština Planinarskog društva „Žeželj“, na sednici održanoj 03. aprila 2012. godine, usvojila je 

  

S T A T U T

PLANINARSKOG DRUŠTVA  „ŽEŽELJ“

 

 I  OSNOVNE ODREDBE

 Član 1.

Planinarsko društvo „Žeželj“ (u daljem tekstu Društvo) je sportska dobrovoljna nedobitna organizacija osnovana na neodređeno vreme radi obavljanja amaterskih sportskih aktivnosti u oblasti planinarstva.

Društvo u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka ima status sportskog udruženja.

 Član 2.

Društvo  je osnovano 1.marta 1992. godine u Kragujevcu.

Ovaj datum se obeležava kao Dan Društva.

 Član 3.

Naziv udruženja je: Planinarsko društvo „Žeželj“.

Skraćeni naziv udruženja je: PD „Žeželj“.

Sedište Društva je u Kragujevcu, ulica Rudnička 7/A.

Član 4.

Društvo je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

Društvo predstavlja i zastupa Predsednik Društva, a u njegovom odsustvu Potpredsednik, Sekretar ili lice koje ovlasti Upravni odbor Društva.

 Član 5.

Društvo ima pečat, štambilj, znak i zastavu.

Pečat Društva je okruglog oblika, u kome su ćirilicom ispisane reči i to: u spoljnom obimu – Planinarsko društvo „Žeželj“. Reč „Žeželj“ ispisana je nešto većim slovima. Reč “Kragujevac“ ispisana je u unutrašnjem obimu ispod stilizovane slike dva planinska vrha koja su delimično pokrivena snegom. Iznad vrhova je oblak iza koga se delom pojavljuje sunce.

Društvo ima i mali pečat koji je okruglog oblika, na kojem je ćirilicom ispisan skraćeni naziv Društva i služi za overavanje markica na članskim legitimacijama.

Društvo pored osnovnog pečata, iz tehničkih razloga, može imati više pečata, koji su označeni rednim brojevima, a njihov oblik i upotreba reguliše se odlukom Upravnog odbora Društva.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika na kome su, ćirilicom, ispisani naziv i sedište Društva sa prostorom za broj i datum.

Zaštićeni znak Društva i zastava Društva imaju iste detalje. U spoljnom krugu žute boje tamnim velikim slovima ispisano je PD „Žeželj“ – Kragujevac.                                                  

 U unutrašnjosti kruga, na plavoj pozadini nalazi se stilizovana slika dva planinska vrha koja su delimično pokrivena snegom. Iznad vrhova je oblak iza koga se delom pojavljuje sunce.

Upotreba i nošenje zastave mogu biti uređeni posebnim pravilnikom koji donosi Upravni odbor Društva.

 Član 6.

Društvo je član Planinarskog Saveza Srbije.

 Član 7.

Društvo u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka samostalno uređuje svoju unutrašnju organizaciju i rad, donosi i realizuje programe razvoja i ostvaruje druge ciljeve i zadatke utvrđene planovima Društva i planovima nadležnih granskih saveza.

Organizacija i rad Društva uređuje se ovim Statutom i drugim opštim aktima.

Za sve što nije regulisano ovim Statutom i opštim aktima organa Društva neposredno se primenjuju Zakon, podzakonski propisi iz oblasti sporta i Statuti granskih saveza.

 Član 8.

Društvo se upisuje u matičnu evidenciju i registar pravnih lica u skladu sa Zakonom.

Društvo vodi matičnu evidenciju u skladu sa Zakonom, propisima granskih saveza i opštim aktima Društva.

 Član 9.

Zabranjena je svaka neposredna i posredna diskriminacija članova Društva, s obzirom na neko lično svojstvo, pol, status, opredeljenje ili uverenje.

U Društvu nije dopušteno kršenje sloboda i prava čoveka i građanina.

Odredbe opštih akata Društva kojima se utvrđuje ili stvara diskriminacija lica, ne primenjuju se i ništavne su.

 Članovi Društva koji nisu obavezno osigurani u smislu zakona kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje mogu se uključiti u obavezno osiguranje pod uslovima, u obimu i na način predviđen tim zakonom.

  

II  CILJEVI I ZADACI DRUŠTVA

 Član 10.

Cilj Društva je razvijanje sportskih aktivnosti radi unapređenja zdravlja, sopstevnih rezultata i poboljšanja fizičke spremnosti članova Društva.

Društvo ostvaruje svoju društvenu ulogu i ciljeve kroz:

1.   okupljanje članova svih uzrasta, građana koji žele da svoja interesovanja za sport, rekreaciju, druženje, socijalizaciju i drugo, ostvaruju u prirodi,

2.   podsticanje znanja i veština korisnih za boravak u prirodi,

4.   podsticanje i podršku razvoju i masovnosti svih uzrasta, posebno mlađih perspektivnih članova,

5.   negovanje i razvijanje sportske etike i pravilan odnos prema prirodi i potrebi njenog očuvanja,

 6.   širenje znanja i podizanje svesti o vrednosti planina i prirode uopšte,

7.   upoznavanje članova sa svim vrednostima prirode, uslovima za odlazak u planinu, merama preventive i kontrole rizika od nezgoda u planinama, kao i upoznavanje sa načinima ukazivanja prve pomoći i osnovnim znanjima o spasavanju,

8.   saradnju sa obrazovnim institucijama radi podizanja kvaliteta života školske i studentske omladine, i

9.   podsticanje i razvijanje stručnih, naučnih i kulturnih sadržaja.

 Član 11. 

Društvo planira i izvršava zadatke koji su od značaja za razvoj planinarskog sporta i aktivnosti koje su od koristi za članove: 

 1. zastupa zajedničke interese članova Društva pred gradskim, državnim i sportskim organima, savezima i organizacijama,
 2. obezbeđuje uslove za razvoj sportskih aktivnosti,
 3. preduzima odgovarajuće aktivnosti radi unapređenja i omasovljenja sporta i praćenja i upoznavanja svojih članova sa međunarodnim iskustvima u sportu,
 4. organizuje i pruža stručnu pomoć članovima u unapređivanju njihovog rada,
 5. organizuje i podstiče stručno usavršavanje članova Društva,
 6. radi na jačanju sportskog morala i sportskog duha kod svojih članova i utvrđuje pravila ponašanja u njihovim međusobnim odnosima,
 7. podstiče rad svojih članova dodeljivanjem nagrada i priznanja (godišnjih, jubilarnih i dr.) za izuzetne rezultate i za doprinos razvoju i unapređenju sporta,
 8. predlaže svoje članove, na osnovu postignutih sportskih rezultata, za kategorizaciju sportista u skladu sa Pravilnikom o kategorizaciji sportista,
 9. usklađuje aktivnosti članova Društva,

10.  brine o izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i upravljanju planinarskim domom i objektima koje koristi,

11.  izdaje publikacije o sportskim i drugim aktivnostima Društva, promoviše planinarski sport u medijima i sredstvima javnog informisanja,

12.  brine o zaštiti zdravlja sportista – članova Društva

13.  organizuje sportske aktivnosti koje mu stave u nadležnost granski sportski savezi, a prema prijavi Društva,

14.  obavlja i druge aktivnosti koje proizilaze iz osnovnih delatnosti Društva.

 Član 12.

Stručni rad u Društvu mogu obavljati isključivo sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu u skladu sa Zakonom, pravilima nadležnih granskih saveza i opštim aktima Društva.

Stručni rad u Društvu mogu obavljati lica koja imaju odgovarajuće sportsko znanje propisano Zakonom.

Organi upravljanja, na predlog stručnih lica Društva, mogu dozvoliti organizaciju i realizaciju aktivnosti i drugim obrazovanim i iskusnim licima.

 Član 13.

Radi ostvarivanja ciljeva i zadataka, Društvo za potrebe svojih članova može planirati i organizovati rekreativne i sportske aktivnosti.

Ove aktivnosti regulišu se Pravilnikom, a na osnovu Zakona i u skladu sa pravilima granskog saveza. 

  Član 14.

Skupština Društva, radi postizanja ciljeva može osnovati preduzeće, ustanovu, agenciju ili drugi zakonom propisani oblik organizovanja privrednog subjekta, samostalno ili sa drugim pravnim ili fizičkim licima.

 

III  ČLANOVI DRUŠTVA I NJIHOVA PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI

Član 15.

Fizičko lice može postati član Društva nezavisno od pola i godina starosti, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ako popuni i potpiše pristupnicu za učlanjenje i plati članarinu za tekuću godinu.

Članstvo u Društvu je osnov za izborne funkcije, učešće na aktivnostima, vođenje akcija i za školovanje i usavršavanje.

Potpisivanjem pristupnice, svaki član izjavljuje da prihvata Statut Društva i da je upoznat sa svojim pravima, obavezama i dužnostima.

Za pristupanje članstvu maloletnog lica, koje nije navršilo 14 godina, potrebna je pismena saglasnost roditelja ili staratelja.

 Član 16.

Članovi Društva mogu biti: redovni, počasni i zaslužni.

Status redovnog člana Društva regulisan je članom 15. Statuta.

Počasni član Društva može biti pojedinac, koji je dao značajan doprinos razvoju Društva, a nije bio član Društva.

Zaslužni član je pojedinac, višegodišnji član Društva, koji je svojim radom doprineo uspešnom radu i razvoju Društva.

Predlog za počasne i zaslužne članove utvrđuje Upravni Odbor, a odluku donosi Skuština.

Počasni članovi imaju pravo da učestvuju u radu Društva, bez prava da biraju i budu birani u organe upravljanja.

Zaslužni članovi imaju pravo da biraju i budu birani u organe upravljanja.

Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

Počasnim i zaslužnim članovima se izdaje članska legitimacija sa upisom statusa i rednim brojem.

 Član 17.

Društvo vodi evidenciju svojih članova (Knjiga članova), i druge bitne evidencije u skladu sa Zakonom o sportu.

Društvo je dužno da se upiše u matičnu evidenciju, u skladu sa Zakonom o sportu.

Odluke organa Društva obavezno se unose u Knjige odluka koje vode ti organi.

Članstvo u Društvu se ne može prenositi ili naslediti.

 Član 18.

Prava članova Društva su da:

1.    ravnopravno sa drugim članovima učestvuju u ostvarivanju ciljeva Društva,

2.    neposredno učestvuju u odlučivanju na Skupštini, a posredno preko biranih lica u odlučivanju organa upravljanja,

3.    biraju i imaju pravo da budu birani u organe upravljanja i radna tela  Društva,

4.    iniciraju, predlažu i odlučuju o osnivanju odgovarajućih oblika rada u Društvu,

5.    koriste stručnu i drugu pomoć,

6.    ostvaruju uvid u rad Društva i njegovih organa, i

7.    učestvuju, u skladu sa svojim interesovanjem, u aktivnostima Društva.

 

Obaveze članova Društva su da:

1.      aktivno doprinose ostvarivanju ciljeva Društva,

2.      uredno plaćaju članarinu i obezbeđuju uslove za efikasan rad Društva,

3.      u međusobnom odnosu neguju i poštuju sportski moral i sportski duh,

4.      međusobno sarađuju radi ostvarivanja ciljeva Društva,

5.      učestvuju u utvrđivanju plana i programa rada Društva,

6.      ispunjavaju obaveze utvrđene opštim aktima Društva,

7.      čuvaju sportski i društveni ugled Društva,

8.      izvršavaju odluke organa Društva,

9.      učestvuju u obezbeđivanju sredstava za realizaciju ciljeva i zadataka Društva i

10.    obavljaju i druge aktivnosti u cilju razvoja Društva.

 Član 19.

Članu Društva se mogu izreći sledeće disciplinske mere:

a)      pismena opomena,

b)      zabrana obavljanja dužnosti u organima, službama i radnim telima Društva,

v)      isključenje iz Društva  za period od 1 do 4 godine, i

g)      trajno isključenje iz Društva.

 Član 20.

Svojstvo člana Društva prestaje:

a)      istupanjem iz Društva (ispisnica) radi prelaska u drugo društvo ili klub,

b)      neplaćanjem članarine u određenom roku za tekuću godinu (po izvršenoj uplati članarine, članstvo u Društvu se aktivira),

v)      isključenjem iz Društva,

g)      smrću i

d)      prestankom rada Društva.

Prestankom svojstva člana prestaje i mandat u organima i radnim telima Društva.

Član 21. 

Pismeni zahtev člana Društva za istupanje rešava Upravni odbor. Za istupanje maloletnog člana (do 14 godina) nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

 Član 22. 

Član Društva može biti isključen iz Društva zbog:

a)       nepoštovanja Statuta i opštih akata Društva,

b)       materijalne i moralne štete nanete Društvu,

v)       izlaganja drugog člana Društva aktivnostima koje mogu da mu ugroze ili  

          pogoršaju zdravstveno stanje i

g)       teže povrede pravila ponašanja na aktivnostima Društva.

 Žalbu na odluku o disciplinskim merama ili isključenju iz Društva, član podnosi sudu časti granskog saveza, shodno članu 48. Statuta.

 Član 23.

Članovi čije je članstvo u Društvu prestalo, nemaju pravo na povraćaj uplaćene članarine.

 Član 24.

Prestanak svojstva člana Društva ne oslobađa bivšeg člana Društva odgovornosti za negativne posledice rada u Društvu.

 Član 25.

Vodič, organizator akcije ili drugo lice u Društvu koje sportistu izloži sportskim aktivnostima koje mogu da ugroze ili pogoršaju njegovo zdravstveno stanje, čini težu povredu svojih obaveza za koju mu se može izreći mera isključenja iz Društva.

 

 IV  ANTI-DOPING PRAVILA

 Član 26.

 Doping je u suprotnosti sa fundamentalnim principima sporta i medicinskom etikom.

Doping je zabranjen, kako na takmičenjima tako i izvan takmičenja.

Pod dopingom se podrazumeva svaka aktivnost utvrđena Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu Republike Srbije.

Upravni odbor Društva utvrđuje anti-doping pravila, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu.

Svi neposredni i posredni članovi Društva su obavezni da poštuju obaveze iz Zakona o sprečavanju dopinga u sportu i anti-doping pravila koje donosi Društvo.

Za kršenje anti-doping pravila, odgovornom licu se izriču odgovarajuće kazne, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu i opštim aktima Društva.

Doping kontrolu sprovodi Antidoping agencija Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu.

 

 V  ORGANI DRUŠTVA

 Član 27.

Društvom upravljaju njegovi članovi neposredno ili preko svojih predstavnika u organima i drugim oblicima organizovanja u Društvu.

Organi Društva su: Skupština, Upravni odbor, Sekretar, Nadzorni odbor, Sud časti i Predsednik. 

 Član 28. 

Organi Društva biraju se na vreme od 4 (četiri) godine.

U slučaju kada je istekao mandat organa Društva, a nisu izabrani novi organi, ranije izabrani organi vrše dužnost do preuzimanja dužnosti od strane novoizabranih organa.

  

1. SKUPŠTINA

 Član 29.

Skupština je u Društvu najviši organ upravljanja.

Skupštinu sačinjavaju svi punoletni redovni i zaslužni članovi Društva, kao i oni punoletni članovi koji su bili u upisani u Knjigu članova u prethodnoj godini.

Član 30.

Skupština radi na sednicama, saziva se po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Redovna sednica Skupštine se održava krajem tekuće ili početkom naredne godine.

Redovnu i Vanrednu sednicu Skupštine saziva Predsednik Društva ili drugo ovlašćeno lice, a prema odluci Upravnog odbora.

Skupština na kojoj se bira najmanje polovina članova organa Društva je izborna.

Vanredna sednica Skupštine se obavezno saziva u roku od 30 dana na obrazloženi predlog, u kojem se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže. Predlog mogu dati: Upravni, Nadzorni odbor ili najmanje 1/4 (jedna četvrtina) članova Skupštine.

 Član 31.

Radom Skupštine rukovodi predsednik Društva do izbora radnog predsedništva.

O toku rada sednice Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuju zapisničari, overivači zapisnika i predsedavajući. Zapisnik sadrži: broj prisutnih članova, rezultate glasanja i izbora, predloge i odluke sa imenima predlagača.

O radu Skupštine vodi se zapisnik, a može se snimati i audio-vizuelnim sredstvima.

Odluke Skupštine potpisuje predsedavajući.

Svaki član Skupštine, na osnovu obrazloženog predloga, ima pravo uvida u zapisnik.

Član 32.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje 1/3 (jedna trećina) članova Skupštine koji su upisani u Knjigu članova Društva.

Ukoliko u zakazano vreme nema kvoruma iz stava 1. ovog člana Skupština počinje sa radom posle 30 minuta i punopravno odlučuje ako je prisutno više od 1/5 (jedne petine) članova Skupštine.

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Za odluku o usvajanju i izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Društva, pismeno se mora izjasniti većina ukupnog broja članova Skupštine.

 Član 33.

Rad Skupštine može se urediti Poslovnikom, kojeg Skupština donosi na samoj sednici.

Ukoliko pri izboru organa u prvom krugu glasanja nije izabran Predsednik Društva i potreban broj članova Upravnog i Nadzornog odbora i Suda časti, pristupa se drugom krugu glasanja za sve kandidate koji nisu imali dovoljan broj glasova. Ukoliko ni u drugom krugu nije izabran potreban broj, glasanje se ponavlja, sve dok se ne izabere potreban broj članova organa.

 Član 34.

Skupština Društva:

 1. usvaja Statut i izmene i dopune Statuta Društva,
 2. usvaja Plan i Program rada odnosno razvoja Društva,
 3. usvaja druge opšte akte, kao i sportska i druga pravila ponašanja,
 4. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj,
 5. odlučuje o otuđenju imovine Društva,
 6. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Društva,
 7. razmatra i usvaja izveštaje Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti,
 8. odlučuje o aktivnostima na objektu koje Društvo koristi,
 9. bira i razrešava članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti,

10.  bira Sekretara i Načelnika za akcije

11.  odlučuje o izboru počasnih i zaslužnih članova, dodeli priznanja članovima    Društva koje Skupština bira

12.  odlučuje o udruživanju u granske saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu i

13.  odlučuje o potpisivanju ugovora o prijateljskim odnosima sa planinarskim, ekološkim i sličnim društvima u zemlji i inostranstvu.

Za vršenje određenih poslova Skupština može obrazovati komisije.

Odlukom o obrazovanju komisije utvrđuje se njen sastav i delokrug rada.

  

2. UPRAVNI ODBOR

 Član 35.

Upravni odbor je izvršni organ upravljanja Društva.

Upravni odbor broji 8 članova.

Upravni odbor Društva čine: Predsednik (ujedno i Predsednik Društva), Potpredsednik (ujedno i Potpredsednik Društva), Sekretar (ujedno i Sekretar Društva), Načelnik za akcije i 4 (četiri) člana.    

Član Upravnog odbora ne može biti istovremeno i član Nadzornog odbora ili Suda časti.

 Član 36.

Mandat člana Upravnog odbora, pre isteka vremena, prestaje:

a)    ako podnese ostavku,

b)    ako ga opozove Skupština, i

v)     zbog nastajanja okolnosti  koje mu onemogućavaju rad.

 Član 37.

Upravni odbor radi na sednicama koje se održavaju po potrebi.

Sednice Upravnog odbora saziva Predsednik, ili Potpredsednik u odsustvu Predsednika.

Upravni odbor se obavezno saziva i na zahtev Nadzornog odbora ili najmanje 3 (tri) člana Upravnog odbora.

Član 38.

Upravni odbor punopravno odlučuje kada je na sednici prisutno više od polovine članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Upravni odbor donosi opšta akta iz svoje nadležnosti većinom glasova od ukupnog broja članova.

Član 39.

Upravni odbor:

 1. utvrđuje predlog Statuta Društva i predlog programa razvoja Društva,
 2. predlaže Skupštini osnivanje preduzeća, odnosno privrednih subjekata,
 3. priprema predloge opštih akata Društva, iz nadležnosti Skupštine Društva,
 4. usvaja predlog finansijskog plana i završnog računa Društva,
 5. uređuje unutrašnju organizaciju rada Društva,
 6. donosi Pravilnik o organizaciji aktivnosti Društva,
 7. priprema predloge za nagrade i priznanja Društva, koja dodeljuje Skupština,
 8. dodeljuje društvena priznanja i nagrade pojedincima i organizacijama,
 9. bira predstavnike Društva za organe granskih saveza čiji je Društvo član,
 10. daje saglasnost na ugovore o sponzorstvu koji stvaraju obaveze za Društvo,
 11. odlučuje o visini članarine u Društvu,
 12. odlučuje o organizovanju sportskih manifestacija i učešću Društva na istim,
 13. utvrđuje predloge za počasne i zaslužne članove
 14. vrši i druge poslove, koji su mu Statutom stavljeni u nadležnost.

 Za vršenje određenih poslova iz svoje nadležnosti Upravni odbor može obrazovati komisije i radna tela. Odlukom o obrazovanju komisije, odnosno radnog tela utvrđuje se njen sastav, delokrug rada i podnošenje izveštaja.

Najmanje 1/4 (jedna četvrtina) članova Upravnog odbora moraju biti žene.

 3. SEKRETAR

 Član 40.

1.  Sekretar Društva za svoj rad odgovara Upravnom odboru i Predsedniku Društva. 

2.  Sekretar Društva je član i sekretar Upravnog odbora.

3.   Zastupa Društvo u imovinskim i drugim pravnim poslovima.

4.  Zajedno sa Predsednikom je finansijski nalogodavac i odgovoran je za izvršenje finansijskog plana.

5.  Organizuje i  kontroliše obavljanje stručnih poslova u Društvu i preduzima mere za njihovo unapređenje.

6.  Izdaje rešenja za službeni put u zemlji i inostranstvu po odobrenju Predsednika Društva.

7.  Stara se o pripremama sednica organa Društva i izvšavanju odluka i drugih akata organa.

8.  Obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim aktima Društva.

 Član 41.

Sekretar za svoj rad odgovara Skupštini, Upravnom odboru i predsedniku Društva.

  

4. NADZORNI ODBOR

 Član 42.

Nadzorni odbor je organ Društva koji vrši kontrolu finansijskog poslovanja, sprovođenja Statuta i usaglašenost opštih akata iz nadležnosti Upravnog odbora sa Statutom.

 Član 43.

Nadzorni odbor čine 3 (tri) člana.

Nadzorni odbor bira iz svog sastava predsednika Nadzornog odbora.

Konstitutivnoj sednici predsedava najstariji član Nadzornog odbora.

Član Nadzornog odbora ne može istovremeno biti i član Upravnog odbora ili Suda časti.

 Član 44.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini Društva pisani izveštaj o pitanjima iz svog delokruga najmanje jedanput godišnje, a obavezno prilikom usvajanja izveštaja o radu Društva.

Nadzorni odbor informiše Upravni odbor o pitanjima iz svog delokruga najmanje jednom godišnje.

 Član 45.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova.

Na svakom sastanku Nadzornog odbora moraju biti prisutna 3 (tri) člana.

  

5. SUD ČASTI

 Član 46.

Sud časti je prvostepeni organ Društva za razmatranje disciplinskih grešaka članova Društva. Na osnovu pismene prijave člana Društva, Nadzornog ili Upravnog odbora Društva, Sud časti može odlučiti da:

a)    odbaci prijavu ili žalbu kao neosnovanu, u celosti ili delimično,

b)    usvoji prijavu ili žalbu, u celosti ili delimično.

Sud časti u prvostepenom postupku može izreći disciplinske mere iz člana 19. Statuta.

 Član 47.

Sud časti čine 3 (tri) člana.

Članovi Suda časti biraju iz svog sastava predsednika Suda časti.

Konstitutivnoj sednici predsedava najstariji član Suda časti.

Član Suda časti ne može istovremeno biti i član Upravnog ili Nadzornog odbora.

 Član 48.

Sud Časti odluke donosi većinom glasova.

Na svakom sastanku Suda časti moraju biti prisutna 3 (tri) člana.

Žalba na odluku Suda časti dostavlja se Veću časti granskog saveza, preko Suda časti Društva, u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka odluke.

Do odluke Veća časti granskog saveza, kao drugostepenog organa, odluka Suda časti Društva je punovažna.

  

6. PREDSEDNIK DRUŠTVA

 Član 49.

Predsednika Društva bira Skupština Društva.

Upravni odbor ili drugi inicijatori predlažu jednog ili više kandidata za Predsednika Društva.

Predsednik Društva za svoj rad odgovara Skupštini i Upravnom odboru Društva.

    Član 50. 

  Predsednik Društva:

1.      predstavlja i zastupa Društvo,

2.      rukovodi radom Društva i usklađuje aktivnosti organa Društva,

3.      potpisuje opšta akta i odluke koje donosi Upravni odbor Društva,

4.      organizuje, usmerava i koordinira saradnju sa nadležnim organima i  

         organizacijama,

5.      ostvaruje sportsku i društvenu saradnju,

6.      odobrava službena putovanja u zemlji,

7.      naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana,

8.      obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

 Predsednik Društva može određena ovlašćenja iz svog delokruga preneti na Potpredsednika  Društva.

U cilju razmatranja, praćenja i efikasnog obavljanja određenih stručnih poslova, Predsednik Društva, po odluci Upravnog odbora, imenuje stručne saradnike za pojedine oblasti.

Zbog teže povrede etike i kršenja Satuta i drugih opštih akata Društva, Predsednik može biti, odlukom Upravnog odbora, suspendovan, a sva njegova ovlašćenja preuzima Potpredsednik Društva.

 

7. POTPREDSEDNIK DRUŠTVA

 Član 51.

Potpredsednika Društva bira Skupština Društva.

Potpredsednik Društva zamenjuje Predsednika Društva u svim pravima i obavezama za vreme njegovog odsustva.

 

8. NAČELNIK ZA AKCIJE

 Član 52.

Načelnika za akcije bira Skupština Društva.

 Načelnik za akcije:

 1.      podstiče i koordinira planinarske akcije,

2.      organizuje izradu godišnjih planova,

3.      prima izveštaje o izvedenim akcijama,

4.      sačinjava mesečne, periodične i godišnje izveštaje za sve sportske aktivnosti.

Načelnik za akcije sarađuje sa načelnicima planinarskih organizacija Srbije u cilju potpunog planiranja i organizovanja sportskih aktivnosti Društva.

 

VI  OSTVARIVANJE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

   Član 53.

Društvo ostvaruje svoje aktivnosti kroz rad:

a)       Sekcije za planinarstvo,

b)       Sekcije za visokogorstvo,

v)       Sekcije za ekologiju,

g)       Sekcije za planinski biciklizam,

d)       Odbora za planinarske objekte.

                                                                                          Član 54.

Aktivnosti sekcija moraju biti u saglasnosti sa odgovarajućim pravilnicima nacionalnog granskog saveza.

Rad odbora za planinarske objekte uređuje se posebnim aktom Društva.

  

VII  ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA

Član 55.

Članovi organa Društva odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju Društvu, ako takvu odluku donesu namerno ili krajnjom nepažnjom.

Za štetu iz stava 1. ovog člana ne odgovaraju članovi koji su bili protiv donošenja štetne odluke ili su se uzdržali od glasanja.

Član 56.

Na zahtev Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili najmanje 10 (deset) članova Društva Skupština može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom protiv članova Upravnog odbora, koji su doneli odluku kojom se nanosi šteta Društvu.

Ako Skupština Društva ne pokrene postupak naknade štete, podnosioci zahteva mogu pokrenuti postupak iz stava 1. ovog člana pred nadležnim sudom na teret Društva.

Tužba za nadoknadu štete prouzrokovane Društvu može se podići najkasnije u roku od tri godine od dana donošenja štetne odluke.

 Član 57.

Član organa Društva, odnosno zastupnik, nema pravo glasa na sednici organa Društva kad se odlučuje o:

a)      pokretanju spora, ili odustajanju od spora protiv njega,

b)     odobravanju poslova između njega i Društva u slučaju sukoba interesa, odnosno postojanja ličnog interesa pri odlučivanju, i

v)     njegovoj odgovornosti ili razrešenju.

 Član 58.

Članovi Nadzornog odbora mogu biti odgovorni za štetu prouzrokovanu odlukom  Upravnog odbora, ako su za tu odluku znali ili morali znati, a o tome nisu upozorili Upravni odbor, niti su obavestili Skupštinu Društva.

 Član 59.

Odluke kao pojedinačna akta organa Društva, odnosno zastupnika ništavne su ako su donete suprotno Zakonu, sportskim pravilima ili opštem aktu Društva.

Ništavnost odluke iz stava 1. ovog člana, u prvostepenom postupku utvrđuje Nadzorni odbor, a u drugostepenom postupku nadležni osnovni sud, po tužbi zainteresovanog lica ili javnog tužioca.

Tužba za utvrđivanje ništavnosti akata iz stava 1. ovog člana ne može se podneti po isteku roka od tri godine od dana donošenja odluke. 

 Član 60.

Primopredaja dužnosti između starih i novih organa Društva vrši se u roku od 15 (petnaest) dana od dana izbora novih organa, po pismenom zapisniku koga overava predsednik Nadzornog odbora Društva.

Upravni odbor na prvoj radnoj sednici posle izbora razmatra i verifikuje uspešnost primopredaje.

  

VIII  INFORMISANJE, MARKETINŠKA DELATNOST I SARADNJA

 Član 61.

Društvo kroz svoje aktivnosti ostvaruje informisanje članstva i javnosti.

Društvo ostvaruje zajedničke interese svojih članova u odnosima sa drugim organizacijama, savezima, društvima i klubovima i u tom cilju sarađuje sa njima.

U ostvarivanju saradnje, Društvo organizuje posete svojih predstavnika i delegacija organizacijama iz stava 2. ovog člana, i prima u posete predstavnike drgugih organizacija, saveza, društava i klubova.

U ostvarivanju svojih ciljeva, Društvo sarađuje s organizacijama za obavljanje sportskih delatnosti, državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama lokalne samouprave i drugim zainteresovanim organizacijama i pojedincima. 

 

 IX  SREDSTVA ZA RAD I IMOVINA DRUŠTVA

 Član 62.

Sredstva za rad Društva obezbeđuju se od doprinosa i članarine njegovih članova, prihoda od aktivnosti, prihoda od planinarskog doma, priloga donatora i sponzora, iz budžeta ili drugih izvora.

 Član 63.

Društvo koristi objekte i sredstva kojima raspolaže, odnosno, koja su mu data na korišćenje, u skladu sa zakonskim propisima.

Društvo može objekte i sredstva kojima raspolaže, odnosno koristi dati na korišćenje članovima Društva i drugim fizičkim i pravnim licima, pod uslovima utvrđenim odlukom Upravnog odbora Društva.

                                                                                          Član 64. 

Imovinu Društva čine nepokretne i pokretne stvari, arhivski materijali, finansijska sredstva, materijalna dobra i prava.

Imovinom Društva upravlja UO ili organ kojeg ovlasti.

O nabavci odnosno otuđivanju nepokretne imovine odlučuje Skupština

                                                                                          Član 65.

Planinarsko Društvo raspolaže sledećim sportskim objektima:

a)   korisnik je objekta planinarskog doma „dr Sonja Perišić“ u selu Adžine  

      Livade na Gledićkim planinama kod Kragujevca

b)   vlasnik je mreže planinarskih staza na području Gledićkih planina

v)   korisnik je javnih sportskih terena-planinarskih staza i vežbališta na

      teritoriji Republike Srbije.

  

X  JAVNOST RADA DRUŠTVA

  Član 66.

Rad Društva je javan.

Javnost rada Društva obezbeđuje se javnošću sednica organa i tela i drugih skupova u Društvu, blagovremenim objavljivanjem informacija o njihovom radu i saradnjom sa sredstvima javnog informisanja i drugim sredstvima obaveštavanja.

Društvo može imati svoje glasilo i sajt, čije sadržaje i nazive utvrđuje Upravni odbor Društva. 

  Član 67.

Organi i tela Društva mogu isključiti ili ograničiti javnost na sednicama ili skupu, kada se razmatraju dokumenta ili podaci poverljive prirode.

                                                                                           Član 68.

Društvo redovno upoznaje svoje članove i javnost sa odlukama, stavovima i predlozima usvojenim na sednicama organa i tela i drugih skupova u Društvu, i aktuelnim dešavanjima u Društvu, putem sajta, svoga glasila i sredstava javnog informisanja ili izdavanjem posebnih informacija i biltena.

 

 Član 69.

Predstavnik Društva koji daje podatke i informacije u vezi sa radom Društva odgovoran je za njihovu tačnost.

Stavove Društva, odnosno njenih organa i tela mogu da iznose i zastupaju samo izabrani i ovlašćeni funkcioneri Društva ili lica koja oni ovlaste.

  Član 70.

Svaki član Društva ima pravo da dobije primerak Statuta.

   

XI  OPŠTI AKTI DRUŠTVA

 Član 71.

Opšti akti Društva su Statut, pravilnici i odluke, kojima se na opšti način i za duži period uređuju određena pitanja.

Svaki član i svaki organ Društva može dati inicijativu za donošenje, odnosno izmenu i dopunu određenog opšteg akta Društva, osim Statuta.

 Član 72.

Inicijativu za donošenje Statuta Društva, odnosno za njegove izmene i dopune može dati Upravni odbor, Nadzorni odbor, Predsednik Društva ili najmanje 1/5 (jedna petina) članova Skupštine.

Inicijativu za donošenje Statuta, odnosno njegove izmene i dopune razmatra Upravni odbor u roku od 30 (trideset) dana od dana podnošenja inicijative.

Ukoliko prihvati inicijativu, Upravni odbor utvrđuje nacrt Statuta i stavlja ga na javnu raspravu.

Nakon okončanja javne rasprave Upravni odbor Društva utvrđuje predlog Statuta i dostavlja ga Skupštini na usvajanje.

Javna rasprava se vodi samo o Statutu Društva, i traje 15 dana.

O neprihvatanju inicijative za donošenje izmena i dopuna Statuta, Upravni odbor obaveštava podnosioca inicijative i upućuje ga na žalbeni postupak.

Ukoliko je podnosilac inicijative nezadovoljan odlukom ostvaruje svoja prava u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.

 Član 73.

Opšti akti Društva stupaju na snagu na dan usvajanja, ako nije određen drugi rok.

Odlukom o donošenju opšteg akta Društva određuje se i način njegovog objavljivanja.

 Član 74.

Opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa ovim Statutom i statutima nadležnih granskih saveza.

U slučaju nesaglasnosti opšteg akta Društva i ovog Statuta primeniće se odredbe Statuta.

                                                                                          Član 75.

Posebni akti koje donose organi Društva moraju biti u skladu s opštim aktima Društva.

 

XII  EVIDENCIJA I PLANOVI

Član 76.

Društvo vodi matičnu evidenciju svojih članova, evidenciju ostvarenih rezultata i evidenciju drugih akata u skladu sa Zakonom i statutima i pravilima granskih saveza.

 Član 77.

U Društvu se izrađuju jednogodišnji planovi rada. Način izrade određuje Upravni odbor Društva.

 

XIII  REŠAVANJE SPOROVA

 Član 78.

Sporove između Društva i članova Društva rešavaju nadležni organi Društva i nadležni organi granskih saveza.

Organi i članovi Društva dužni su da izvrše odluku nadležnog organa Društva i granskog saveza.

 

XIV  STATUSNE PROMENE I PRESTANAK RADA DRUŠTVA

 Član 79.

Statusne promene u Društvu su: pripajanje, spajanje, podela i odvajanje.

Društvo prestaje sa radom u skladu sa Zakonom.

Odluku o statusnim promenama i prestanku rada Društva donosi Skupština Društva.

O donošenju odluke o prestanku rada obaveštava se nadležni organ za registraciju radi brisanja iz registra.

 Član 80.

U slučaju prestanka rada Društva, sva imovina i sredstva Društva, posle podmirenja zakonskih i drugih obaveza, postaju imovina najmasovnijeg aktivnog planinarskog društva na području Grada Kragujevca.

 

XV  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Član 81.

Opšta akta Društva usaglasiće se sa odredbama ovog Statuta u roku od 6 (šest meseci) od dana njegovog stupanja na snagu.

Do donošenja akata na osnovu ovog Statuta, primenjivaće se akti doneti na osnovu prethodnog Statuta, osim ako su u suprotnosti sa Zakonom ili ovim Statutom.

Tumačenje Statuta u nadležnosti je Skupštine Društva.

Između dve sednice Skupštine tumačenje Statuta je u nadležnosti Nadzornog odbora.

 Član 82.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Društva od 21. februara 2006. godine.

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                   PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

                                                                                                   Radojica Perović