– Kodeks ponašanja planinara

 

ČLANOVI DRUŠTVA (KLUBA) – PRAVA I OBAVEZE

Članovi društva su udruženi sportisti i druga lica koja na zadovoljavajući način mogu da izvršavaju zadatke i ostvaruju ciljeve koji proističu iz Statuta društva.

Članovi društva mogu biti: redovni, počasni i zaslužni. (čl.16 Statuta)

Članom društva se postaje dobrovoljnim učlanjenjem, a dokazuje se članskom knjižicom i markicom Saveza za tekuću godinu. Pojedinac može biti član samo jednog planinarskog društva (kluba).

Pripadnost matičnom društvu je osnov za izborne funkcije u njemu, kao i za učešće u takmičarskim aktivnostima. (čl.13.Statuta)

U okviru društva članovi pokreću i razmatraju sva pitanja iz delatnosti društva u cilju unapređenja planinarskog sporta. Organima društva neposredno aju predloge, sugestije i mišljenja radi donošenja odgovarajućih odluka, zaključaka i sl. U okviru toga oni:

ODNOSI MEĐU PLANINARIMA

U našem društvu, a posebno na planini, odnosi među planinarima zasnivaju se na ravnopravnosti. Nespojiva je sa planinarskom delatnošću bilo kakva socijalna, nacionalna, verska, politička ili bilo koja druga diskriminacija.

U životu planinara postoje određena pravila ponašanja u raznim situacijama, koja nalažu sledeće;

NEKOLIKO SAVETA O BEZBEDNOSTI

OPASNOSTI U PLANINI

Planina, ma kako bila lepa i privlačna, može biti i opasna. Ovo naročito važi za visoke i stenovite planine.

Opasnosti koje vrebaju u planini proizilaze prvenstveno iz njihove konfiguracije, sastava tla, vremenskih okolnosti i dr. Uzročnici, međutim,  mogu biti i sami posetioci. Zato ih možemo podeliti na objektivne i subjektivne opasnosti.

Objektivne opasnosti teško je predvideti. U njih ubrajamo npr. odrone stena, vremenske nepogode, udar groma, bujice, vlažnost stena, maglu, lavine, životinje (zmije i dr.), ultraljubičaste zrake, itd.

Planinari se u planinama najčešće sreću sa nevremenom. Verovatno najneprijatnije na njih deluju grmljavina i strepnja od udara groma. Stoga se u slučaju grmljavinske nepogode preporučuje:

Najveći broj  povreda u planinama nastaje usled proklizavanja obuće, naročito na stenovitoj podlozi. Ovo je posebno izraženo ako je tlo vlažno usled kiše ili snega. Međutim, klizanjase događaju i na potpuno suvoj strmoj podlozi. Zato planinari moraju posebnu pažnju da obrate na sledeće;

Subjektivne opasnosti dolaze od samog planinara. Povezane su sa njegovim psihofizičkim svojstvima – neiskustvom, nedisciplinom, pogrešnom procenom, nezdravom ambicijom. Zato se za obogaćivanje sopstvenog znanja o planinama mora koristiti i iskustvo drugih, literatura i ostale informacije.

Na početku planinarske aktivnosti treba se zadovoljiti lakšim usponima!

Najčešće teškoće sa kojima se susreću planinari početnici su: prejak zamor, česta posrtanja i padovi, strah od visine na opasnim prelazima, zujanje u ušima, a na većim visinama i tzv. «planinaska bolest» (pojava mučnine i malodušnosti, koja nestaje nakon kraćeg odmora), i dr.

Pri prelasku opasnih mesta (npr. uske staze usečene eu visoku i strmu stenu) ne bi trebalo skretati pogled ka strmini da ne bi došlo do gubitka ravnoteže usled nepovoljnog psihološkog efekta.

Ne sme se ničim svesno prouzrokovati kotrljanje kamenja na nizbrdicama – i najmanji kamen može povrediti svakog ko mu se nađe na putu, a može prouzrokovati i lančano kotrljanje drugog kamenja, čime se opasnost dodatno povećava.

Pridržavanje za krhke grane, busenje trave, nedovoljno stabilno kamenje i sl. treba izbegavati. Ako mu se, ipak, nekad mora pribeći, onda to treba činiti sa posebnom obazrivošću i uz pouzdanu procenu da neće doći do težih padova i povreda .Uvežbanim korišćenjem spretnih energičnih zahvata tela (tj. inercije) može se znatno smanjiti sila potrebna za pridržavanje.

Olako nepridržavanje markiranih staza ili gubljenje markacije (usled nepažnje, magle, nevremena, mraka i dr.) može prouzrokovati značajno skretanje sa osnovnog pravca sa veoma ozbiljnim posledicama. Bolje je izgubiti više vremena u traženju markacija nego ići nasumice po svaku cenu. Pri ovome treba imati u vidu da magla u planini može trajati danima.

NOĆENJE U PLANINI

Prilikom boravka u planini nismo uvek u mogućnosti da prenoćimo u domovima. Njih nekada nema u blizini, a karakter i brzinu kretanja uslovljavaju težina uspona (visinska razlika, dužina staze), vremenske prilike i kondicija planinara. Pri noćenju van doma dolaze do izražaja organizacija i priprema pohoda (npr. da li su ponete vreće za spavanje, šatori i dr.). Ako se ne raspolaže šatorima, mora se na terenu pronaći (ili improvizovati) odgovarajući zaklon od hladnoće, kiše i vetra.

Planinar pre polaska na put mora predvideti svu opremu u skladu sa godišnjim dobom i vremenskim uslovima, uključujući i onu koja se odnosi na predviđeno noćenje u prirodi.

 

 ČUVANJE PRIRODNE SREDINE

Planinari se moraju sa posebnom pažnjom odnositi prema čitavom prirodnom ambijentu u kojem se kreću, nastojeći da se on ničim prisilno ne izmeni, odnosno ošteti.

Po pravilu, u planini se ne sme ložiti vatra. Izuzetak su situacije kada se u planini logoruje, priprema hrana i sl. , ali se i tada vatra sme ložiti samo na pažljivo odabranom mestu, udaljenom od šiblja ili suve trave, i uz neprekidno nadgledanje; mora se imati u vidu da pri tome posebnu opasnost predstavlja jak vetar. Vatra se mora ugasiti posle korišćenja sa posebnom pažnjom, kako se njeni ostaci ne bi kasnije proširili i izazvali požar, što u planini može poprimiti razmere katastrofe.

Veliku opasnost predstavlja nesmotreno bacanje šibica ili opušaka od cigareta.

Nikakvi otpaci (ostaci hrane, ambalaža, hartija i sl. ne smeju se ostavljati ili razbacivati po planini, već se moraju vratiti u ranac i odstraniti po povratku sa planine.

Biljke se ne smeju oštećivati ni na koji način (npr. urezivanjem poruka, imena i godina na stablima, lomljenjem grana, skidanjem gnezda i dr.).


DODATAK UZ KODEKS

PODSETNIK NA ŠIRI KONTEKST PLANINARSKOG SPORTA

Planinarstvo se ne iscrpljuje u uže shvaćenoj fizičko-sportskoj aktivnosti, usmerenoj isključivo ka dosezanju pojedinih planinskih vrhova. Brojni su i drugi aspekti planinarenja koji ga neminovno prate, a predstavljaju podlogu za razvijanje najplemenitijih karakternih, saznajnih i drugih pozitivnih osobina ličnosti. Među njih spadaju mentalna snaga, upornost, odsustvo malodušnosti, širenje kulturoloških i opšteobrazovnih horizonata kroz upoznavanje istorijskih i arheoloških znamenitosti (spomenika, manastira i dr.), neposredno upoznavanje planinske flore i faune, kao i geoloških, speleoloških, hidroloških i drugih osobenosti pojedinih predela, razvijanje sopstvenih estetskih kriterijuma kroz doživljavanje veličanstvenih prizora autentične prirode, osposobljavanje za uspostavljanje bliskih socijalnih kontakata (kroz druženje u prirodi, susrete sa stanovnicima zabačenih predela i sl.).

Ljubitelji umetničke ili dokumentarne fotografije u planini će nesumnjivo dobiti potrebnu inspiraciju za upražnjavanje svog hobija.

Prethodnim ilustrativnim navodima se svakako ne iscrpljuju sve mogućnosti i uticaji koje planinanrska aktivnost nosi u sebi.

Na kraju, neka bude navedena i činjenica koju će potvrditi svaki iskusan planinar – planinarenje je sport u kome dugoročno opstaju samo izrazito pozitivne ličnosti.